Mục lục

Sến súa

Nếu như vô duyên, hà tất tương ái?

2012/11/29

Nhà mới: https://fangcaoyuan.wordpress.com. Hoan nghênh chư vị quang lâm.

2011/06/21

[Tam thê tứ thiếp] Phiên ngoại: Trước ngày thành thân

TAM THÊ TỨ THIẾP

Phiên ngoại

TRƯỚC NGÀY THÀNH THÂN

Tác giả: Bạch yêu - Tuyệt thế song yêu

***